Virtual Lab - Investigating Refraction of Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Lab - Investigating Refraction of Light
Mô tả Three short virtual lab investigations. 1) Validating Snell's Law, 2) Describing the intensity of the reflected and refracted rays and 3) determining the refractive index of a mystery metal.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Refraction, Snell's Law, Virtual Lab
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Tristan O'Hanlon
Trường / Tổ chức University of Auckland
Ngày đăng ký 25/03/2020
Ngày cập nhật 25/03/2020