Simple trends in resistor structure


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple trends in resistor structure
Mô tả This is an activity designed to allow students to explore the effects of changing resistivity, length, and area on a resistor, and also to explain the reasons behinds these patterns.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá resistance resistivity area length
Mô phỏng Điện trở của một dây dẫn (HTML5)


Tác giả Jordan Harrison
Email liên lạc harrison_333@hotmail.com
Trường / Tổ chức Hangzhou No. 14 High School
Ngày đăng ký 13/11/2019
Ngày cập nhật 13/11/2019