Regents Physics- Projectile Motion Intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Regents Physics- Projectile Motion Intro
Mô tả Use as an Intro to a unit on Projectile Motion, once students understand Free Fall motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion Regents Physics
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Alex Reyda
Trường / Tổ chức clcs
Ngày đăng ký 31/10/2019
Ngày cập nhật 31/10/2019