Introduction to the Structure of the Atom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to the Structure of the Atom
Mô tả This quick introductory activity allows students to explore the basics of atomic structure.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic structure, atoms
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Liza Basden
Trường / Tổ chức Highland High School
Ngày đăng ký 25/10/2019
Ngày cập nhật 25/10/2019