Equality Explorer: Homework + Class Venn Diagram


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equality Explorer: Homework + Class Venn Diagram
Mô tả 2 homeworks + an in-class venn diagram activity in small groups. Goal: Help students understand about when terms can be combined.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá basic algebra, combining like terms, compare & contrast, equality, homework, like terms, math, variables
Mô phỏng Đẳng thức: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Becca Kreidler
Trường / Tổ chức Denver Public Schools
Ngày đăng ký 03/10/2019
Ngày cập nhật 03/10/2019