Activity: My Solar System for APP1


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity: My Solar System for APP1
Mô tả In class activity as suggested in the AP Physics 1 Course and Exam Description (CED). https://docs.google.com/document/d/1lW_gOSdmq96L-eUfvP777bEKTLYUbcDgqh4v_gH8QJc/edit
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics 1, Gravitation, Topic 3.3
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Linda Detwiler
Email liên lạc linda.detwiler@webster.kyschools.us
Trường / Tổ chức Webster Co. High School
Ngày đăng ký 03/07/2019
Ngày cập nhật 03/07/2019