Area Model Decimals - Grade 6 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Area Model Decimals - Grade 6
Mô tả This is a lesson for Grade 6, during a unit on Arithmetic in Base Ten. Ideally, students will have already done the Grade 6 Geometry standards on area before this unit. Previously in this unit, students should have already learned to add and subtract decimals and then use place value to reason about multiplication and division.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá activity, area, decimals, grade 6, math
Mô phỏng Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Maura Dudley
Email liên lạc maura@mauradudley.com
Trường / Tổ chức Maura Dudley Education Consulting
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019