Similar Triangles and Slope Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Similar Triangles and Slope
Mô tả Students use the simulation to build similar right triangles from the horizontal change and vertical change (rise and run) of a line from one point to another.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá similar triangles, slope
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính


Tác giả Andrew Freeman
Email liên lạc freeman_andrew@svvsd.org
Trường / Tổ chức Longs Peak Middle School
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019