Parabolas on the Move! A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Parabolas on the Move!
Mô tả Describe and predict how changing the coefficients of a quadratic function changes the graph of the function. Identify specific geometric transformations on the coordinate plane (reflection, translation, dilation)
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quadratic functions, coefficients, standard form, transformations
Mô phỏng Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5)


Tác giả Lauren Rider, Alayna Vuylsteke
Trường / Tổ chức Altona Middle School, Boulder High School
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019