Eating & Exercise Simulation Lesson


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eating & Exercise Simulation Lesson
Mô tả Explore the various factors that affect overall health through manipulating variables such as diet and exercise and observing the effects.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá eating, exercise, health
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Katie Grobe
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 05/04/2019
Ngày cập nhật 05/04/2019