Energy Skate Park Student Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Student Simulation
Mô tả This guided activity allows students to see how position effects the potential and kinetic energy in an object. Students answer questions and graph the energy in a system. This can be done in class or sent home.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, motion, skate
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Fred Salamone
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 03/04/2019
Ngày cập nhật 03/04/2019