Coulomb's Self Discovery Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulomb's Self Discovery Activity
Mô tả self discovery activity where student generates Coulomb's law themselves and compares the law to Universal Law of Gravitation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coulomb's Law, Electrostatics
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Matthew Leach
Trường / Tổ chức Douglas County High School
Ngày đăng ký 02/04/2019
Ngày cập nhật 09/04/2019