Naming Fractions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Naming Fractions
Mô tả Students will be learning how to name a fractions numerator and denominator using simulations and real life examples.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Denominator, Naming Fractions, Numerator
Mô phỏng Phân số: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Bettie Parker
Email liên lạc bettie479@yahoo.com
Trường / Tổ chức Hunter College - CUNY
Ngày đăng ký 01/04/2019
Ngày cập nhật 01/04/2019