Mr. T's Density Phet Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mr. T's Density Phet Lab
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Density, Float, Mass, Patterns, Sink, Volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Mike Tejada
Trường / Tổ chức South Medford High School
Ngày đăng ký 01/04/2019
Ngày cập nhật 01/04/2019