Equivalent Fractions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Equivalent Fractions
Mô tả This lesson is intended for grades 4 and 5. As students in grade 4 are just beginning to create equivalent fractions they can use it as extra practice or an extension activity for early finishers. Students in 5th grade can use it as an in class activity to strengthen their skills as well as practice creating models and viewing fractions in different models. Students can also practice with this sim more than once, trying to become better every time.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fraction, equal, equivalent, fraction models, math
Mô phỏng Phân số: đẳng thức (HTML5)


Tác giả Sherene Irvine
Email liên lạc sherene.irvine52@myhunter.cuny.edu
Trường / Tổ chức PS 133 Brooklyn
Ngày đăng ký 31/03/2019
Ngày cập nhật 31/03/2019