Electricity and Currents Phet Lab worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electricity and Currents Phet Lab worksheet
Mô tả This two-sided worksheet guides students through the Electricity and Currents DC only virtual lab. It can easily be completed in one block (85 minutes) or could be used as a homework assignment for students with access to internet.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conductor, current, electricity, insulator, parallel circuit, series circuit, worksheet
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Leslie Dalbey
Trường / Tổ chức Polson Middle School
Ngày đăng ký 19/03/2019
Ngày cập nhật 19/03/2019