Virtual Density


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Density
Mô tả Students to determine relationships between mass, volume, and density.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Jim Hewitt
Trường / Tổ chức John F. Kennedy Middle School
Ngày đăng ký 06/03/2019
Ngày cập nhật 06/03/2019