UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá MODELOS ATOMICOS
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 05/03/2019
Ngày cập nhật 13/11/2020