States Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States Lab
Mô tả Students will explore what occurs at a particle level of a solid, liquid, and gas. In part 2 students are asked to relate pressure, temperature, and phase of matter.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, solid
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5)


Tác giả Jim Hewitt
Trường / Tổ chức John F. Kennedy Middle School
Ngày đăng ký 26/02/2019
Ngày cập nhật 26/02/2019