Forces and Newton's Laws Review


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Newton's Laws Review
Mô tả Intended as a review of force principles and Newton's Laws from grade 11 Physics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, Friction, Mass, Newton's First Law, Newton's Second Law
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Scott Clements
Trường / Tổ chức Steveston-London Secondary School
Ngày đăng ký 26/02/2019
Ngày cập nhật 26/02/2019