Speed of Wave Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Speed of Wave Investigation
Mô tả For use with Google apps for education
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Wave, basic, chromebook, google, inquiry, lab, speed
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả David Garza
Trường / Tổ chức Denton ISD
Ngày đăng ký 22/02/2019
Ngày cập nhật 22/02/2019