Energy in a Coil Spring


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy in a Coil Spring
Mô tả Find Spring constant. Show that delta Ugravity = delta Uspring for a falling mass
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá hooke's law, spring constant, spring energy
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Norman Burtness
Trường / Tổ chức West Hartford Public Schools (Hall H.S.)
Ngày đăng ký 10/12/2018
Ngày cập nhật 10/12/2018