Gravity Force


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force
Mô tả This activity guideline is prepared, keeping the curriculum of Indian students in mind. It'll be useful for the Indian students of 11th-12th grades.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hindi
Từ khoá Gravity force
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5)


Tác giả SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta
Trường / Tổ chức Athene Science (https://www.athenescience.org)
Ngày đăng ký 04/12/2018
Ngày cập nhật 04/12/2018