3-1 PhET LAB velocity time graphs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 3-1 PhET LAB velocity time graphs
Mô tả Students analyze velocity – time graphs, relate these to position - time graphs, and distinguish the means for determining whether a person is standing, moving forward (or backwards), or accelerating. They also relate slope and area to both graphs as velocity, acceleration and displacement, change in velocity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, area, displacement, graphs, position, slope, time, velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Benjamin Forbes
Trường / Tổ chức Stafford County Public Schools
Ngày đăng ký 31/10/2018
Ngày cập nhật 31/10/2018