Valguse murdumine


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Valguse murdumine
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Estonian
Từ khoá Murdumisseadus
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Siim Tõkke
Email liên lạc siim-tokke@hotmail.com
Trường / Tổ chức Vanalinna Hariduskolleegium
Ngày đăng ký 23/10/2018
Ngày cập nhật 23/10/2018