Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Bruce Spurrell
Email liên lạc brucespurrell@nlesd.ca
Trường / Tổ chức PWC
Ngày đăng ký 16/10/2018
Ngày cập nhật 16/10/2018