Projectile Motion - developing understanding.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion - developing understanding.
Mô tả Conceptual introduction to 2-D projectile motion, starting with horizontally-fired projectiles using the sim "Projectile Motion". Assumes a knowledge of vectors and vector components, and of the kinematic equations of motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, algebra-based, gravity, kinematics, motion, physics, projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Dan Hanson
Trường / Tổ chức Shelton School
Ngày đăng ký 02/10/2018
Ngày cập nhật 02/10/2018