Adding and Subtracting Expressions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Adding and Subtracting Expressions
Mô tả • CCSS.Math.Content.7.EE.A.1 Apply properties of operations as strategies to add, subtract, factor, and expand linear expressions with rational coefficients. • CCSS.Math.Content.7.EE.A.2 Understand that rewriting an expression in different forms in a problem context can shed light on the problem and how the quantities in it are related.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá adding expressions, equivalent expressions, expressions, like terms, subtracting expressions
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 10/09/2018
Ngày cập nhật 10/09/2018