Algebraic Expressions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Algebraic Expressions
Mô tả This activity addresses the following CCSS in a 2-day activity: • CCSS.Math.Content.7.EE.A.1 Apply properties of operations as strategies to add, subtract, factor, and expand linear expressions with rational coefficients. • CCSS.Math.Content.7.EE.A.2 Understand that rewriting an expression in different forms in a problem context can shed light on the problem and how the quantities in it are related. It aligns with GoMath Lesson 6.1 for grade 7.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá adding expressions, distribution, factoring expressions
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5), Biểu thức (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 07/09/2018
Ngày cập nhật 10/09/2018