Finding and Using Unit Rates Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Finding and Using Unit Rates
Mô tả • Students will calculate unit rates from rates. • Students will learn to compare two rates by first finding the unit rate of each and then determining which unit rate is larger (or smaller).
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá comparing unit rates, unit rates
Mô phỏng Tỷ suất đơn vị (HTML5)


Tác giả Karina K. R. Hensberry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 07/09/2018
Ngày cập nhật 07/09/2018