Equivalent Expression Exploration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equivalent Expression Exploration
Mô tả In this activity, students work through a series of activities that reinforce parts of an expression (coefficient, variable, term) and then build on that knowledge to create and define equivalent expressions. The final activity has students discover and define the simplest form of an equation and develop a procedure for finding the simplest form of an expression.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coefficient, Equivalent Expressions, Like Terms, Simplest Form, Simplify Expressions
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Kimberly Struck
Email liên lạc kimberly.struck@bvsd.org
Trường / Tổ chức Peak to Peak Charter School
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018