Building Fraction Sense Using “Fractions Intro PhET Simulation” Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Building Fraction Sense Using “Fractions Intro PhET Simulation”
Mô tả Students will use the Fractions Intro PhET Simulation to explore writing and understanding fractions (proper, improper, and mixed numbers). This activity was designed to be used for a Middle School Academic Support Class but could be as grade level material for elementary school students.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 6th, 7th, 8th, Denominator, Fractions, Improper Fraction, Middle School, Mixed Number, Numberlines, Numerator, Proper Fraction
Mô phỏng Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số: hỗn số (HTML5)


Tác giả Philippe Guegan
Email liên lạc philippe.guegan@bvsd.org
Trường / Tổ chức Louisville Middle School (Boulder Valley School District)
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 30/01/2019