Concentration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concentration
Mô tả French translation of the worksheet named "CONCENTRATION Exercise", which accompanies the simulation at this address https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_en.html
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá Concentration, solute, solution, solvent
Mô phỏng Nồng độ (HTML5), Nồng độ


Tác giả Umberto Cannella
Trường / Tổ chức International School of Geneva
Ngày đăng ký 25/05/2018
Ngày cập nhật 25/05/2018