Wave Properties and Interactions Lab Manual


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Properties and Interactions Lab Manual
Mô tả Inquiry based student led experiment manual. Students discover; amplitude, frequency, damping, reflections, constructive & destructive interference with open ended experimental design questions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, constructive, destructive, interference, reflection, standing wave, wave
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Fatih Gozuacik
Email liên lạc fatihgozuacik@gmail.com
Trường / Tổ chức Harmony Science Academy
Ngày đăng ký 12/04/2018
Ngày cập nhật 12/04/2018