Constructing Functions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Constructing Functions
Mô tả Students will be able to explore what it means to apply a rule (+, -, or x) to set of input values to determine their respective output values.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá functions, input value, output value
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Peter Boylan
Email liên lạc boylanp19@gmail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 11/04/2018
Ngày cập nhật 11/04/2018