Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Rectangles (area and perimeter)
Mô tả Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá area, perimeter
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Conor Doyle
Email liên lạc conornicdoyle@gmail.com
Trường / Tổ chức Hunter Childhood STEM
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018