Energy Skate Park Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Kinetic Energy, Potential Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả nikki schreiber
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 02/04/2018
Ngày cập nhật 02/04/2018