Energy Skate Park Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Kinetic Energy, Potential Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả nikki schreiber
Email liên lạc nikkimschreiber@gmail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 02/04/2018
Ngày cập nhật 02/04/2018