Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simulation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá LKS
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Suci Nujul Hayati
Email liên lạc sucinujulhayati@gmail.com
Trường / Tổ chức Universitas Ahmad Dahlan
Ngày đăng ký 28/03/2018
Ngày cập nhật 29/03/2018