Gene expression and regulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gene expression and regulation
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Transcription, gene regulation, translation
Mô phỏng Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5)


Tác giả Subha Eswaran
Email liên lạc subhabiologyap@gmail.com
Trường / Tổ chức New Brunswick Health Science and Technology High School
Ngày đăng ký 22/02/2018
Ngày cập nhật 22/02/2018