Exploring Pressure


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Pressure
Mô tả Students determine the pressure at different depths of a fluid and the pressure at the same depth of different fluids. They graph each relationship,create a linear trend-line, and interpret the meaning of each component of the trend-line.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density, fluids, pressure
Mô phỏng Áp suất (HTML5)


Tác giả Bruce Palmquist
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 13/02/2018
Ngày cập nhật 13/02/2018