Introduction to Electric Fields Student Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Electric Fields Student Worksheet
Mô tả Students with no prior knowledge will be exposed to Electric Fields via these guided inquiry instructions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Fields
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Rachel Kieft
Trường / Tổ chức Plainfield North High School
Ngày đăng ký 31/01/2018
Ngày cập nhật 31/01/2018