Patterns and Ratios Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Patterns and Ratios
Mô tả Students use ratios to describe the relationship between two quantities. They use the matching patterns in the necklaces. They use ratio to solve problems involving proportional relationships. This lesson is aligned to the GoMath curriculum but can be used in any classroom discovering ratios for the first time.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equivalent ratios, fractions, ratios
Mô phỏng Sân chơi tỷ lệ (HTML5)


Tác giả Ian Whitacre, Sebnem Tekin
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 13/12/2017
Ngày cập nhật 06/09/2018