Pendulum Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab
Mô tả This Lab is designed by AP Physics Students; Finlay Parsons, Nitesh Puri, and Muhammad Mohd
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pendulum, Periodic Motion, Simple Harmonic Motion
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Bunyamin Purkaya
Trường / Tổ chức Sonoran Science Academy
Ngày đăng ký 16/11/2017
Ngày cập nhật 16/11/2017