Dynamics (Gr11) Unit End Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Dynamics (Gr11) Unit End Exploration
Mô tả I wanted my grade 11 students to understand some key concepts for: universal gravitation, friction, and Hooke's Law (springs). So, I combined all three into one simple worksheet looking at three different simulations with an iPad cart we have. I have used it at the end of the unit when we have begun to do review for a test.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, gravitation, gravity, hooke's, spring, springs
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực hấp dẫn (HTML5), Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả John Mohr
Trường / Tổ chức Surrey School District - Lord Tweedsmuir Secondary School
Ngày đăng ký 08/11/2017
Ngày cập nhật 08/11/2017