Discovering the conservation of momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering the conservation of momentum
Mô tả Students use data to discover the concepts behind the conservation of momentum, elastic, inelastic, and two-dimensional collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of momentum 1 and 2 dimentional collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Jonathan Carlson
Trường / Tổ chức Brent International School Manila
Ngày đăng ký 28/10/2017
Ngày cập nhật 28/10/2017