Guia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Guia
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá onda;manual
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả katherine vergara
Email liên lạc 2015102121@ucss.pe
Trường / Tổ chức estudiante
Ngày đăng ký 11/10/2017
Ngày cập nhật 11/10/2017