Correlation vs Causation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Correlation vs Causation
Mô tả Students will use the phet simulation to study line of best fit, correlation coefficient and explore causation.
Chủ đề Toán
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá causation, correlation, line of best fit
Mô phỏng Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5)


Tác giả Andy Braaten
Email liên lạc andy.braaten@k12.nd.us
Trường / Tổ chức Carrington HS
Ngày đăng ký 25/09/2017
Ngày cập nhật 25/09/2017