Discovering Newton's Universal Law of Gravitation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering Newton's Universal Law of Gravitation
Mô tả The lab aims to have the student draw their own conclusions about the relationships between the variables of Force, mass1, mass2, and the distance between the masses.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá guided inquiry activity
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5)


Tác giả Jonathan Carlson
Trường / Tổ chức Brent International School Manila
Ngày đăng ký 06/08/2017
Ngày cập nhật 23/08/2017