Like Terms and How to Combine Them Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Like Terms and How to Combine Them
Mô tả This is a simple, 50 minute lesson to help students build understanding of what a coefficient means.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá coefficient, combining like terms, expressions, like terms
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Julie Carres
Email liên lạc jcarres@cornerstonelc.com
Trường / Tổ chức Cornerstone Learning
Ngày đăng ký 04/08/2017
Ngày cập nhật 04/08/2017