Construindo o conceito de frações equivalentes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Construindo o conceito de frações equivalentes
Mô tả Este plano de atividade busca guiar o professor na utilização do O.A. "Associe Frações" para construir o conceito de frações equivalentes com os alunos que estão estudando este conteúdo.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Frações equivalentes; Ensino de Matemática; Educação Básica.
Mô phỏng Phân số (HTML5)


Tác giả Isabelle Coelho da Silva e Ana Carolina Costa Pereira
Email liên lạc belle_da_silva@hotmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 13/07/2017
Ngày cập nhật 08/04/2018